Prítomný čas jednoduchý a priebehový

Autor: Vanesa Tarinová

Ak patríte medzi začiatočníkov a s angličtinou práve začínate, možno vás prekvapí skutočnosť, že v angličtine na rozdiel od slovenčiny rozlišujeme vyše 12 gramatických časov alebo slovesných tvarov. Každý z nich má svoje špecifické použitie, tvorí sa iným spôsobom a používa sa v rozličných situáciách.  Na hodinách angličtiny sa študenti najskôr oboznamujú s dvomi základnými časmi, ktoré si v tomto článku bližšie vysvetlíme.

Jazyková škola GO

Jazyková škola GO

Present Simple (prítomný čas jednoduchý)
Prítomný čas jednoduchý tvoríme pomerne jednoducho, a to tak, že s osobami I/you/we/they používame sloveso v základnom tvare, teda nepridávame k nemu žiadne koncovky (I/you/we/they live in a house). Pre osoby he/she/it, teda tretiu osobu jednotného čísla platí pravidlo, že k slovesu pridávame koncovku –s, prípadne –es. (He/she/it lives in a house.). Konkrétne pravopisné pravidlá, ktorými sa riadime pri pridávaní koncoviek môžeme nájsť v každej dobrej učebnici, gramatickej príručke či slovníku. S osobami I/you/we/they tvoríme zápor pridaním do not (skrátene don′t) pred sloveso a s osobami he/she/it pridávame pred sloveso does not (skrátene doesn′t). Ako príklad si uvedieme vety, ktoré sme už použili, teda I/you/we/they don′t live in a house. He/she/it doesn′t live in a house. Otázku tvoríme pomocou do (I/you/we/they) alebo does (he/she/it), ktoré v otázkach kladieme pred osobu. V otázkach je teda slovosled nasledovný: Do I/you/we/they live in a house? Does he/she/it live in a house? Keď používame does alebo doesn′t, koncovku –s/-es už k slovesu nepridávame, keďže tretia osoba jednotného čísla je už vyjadrená pomocou does alebo doesn′t

V akých situáciách by sme mali tento čas používať? Prítomný čas jednoduchý má niekoľko použití. Čím je študent na pokročilejšej úrovni, tým viacej použití daného času už ovláda. V tomto článku si predstavíme základné použitie prítomného času jednoduchého, ktoré by mali ovládať začiatočníci. Prítomný čas jednoduchý teda používame v nasledovných situáciách:
- vyjadrenie všeobecných tvrdení a faktov, ktoré sú vždy pravdivé (I come from Spain).
- pravidelne sa opakujúce deje ( He goes to work by car every day).
- zvyky a rutiny (I drink coffee in the morning and then I have a shower).
S prítomným časom jednoduchým často používame frekvenčné príslovky ako always, usually, often, sometimes, never alebo príslovky času every day, every week, once a month a podobne.)

Jazyková škola GO

Jazyková škola GO

Present continuous (prítomný čas priebehový)
Prítomný čas priebehový má inú formu aj použitie ako predchádzajúci čas. Tvoríme ho pomocou správneho tvaru slovesa BE (am/are/is) a pridaním koncovky –ing ku slovesu. I am eating dinner. You/we/they are eating dinner. He/she/it is eating dinner. Zápor tvoríme pridaním not ku slovesu BE, teda I am not eating dinner. You/we/they are not eating dinner. He/she/it is not eating dinner. Samozrejme, môžeme používať aj skrátené tvary ako ′m not, aren′t, isn′t. Otázku v tomto čase vytvoríme jednoduchou zámenou slovosledu, teda zameníme podmet a sloveso BE. Am I eating dinner? Are you/we/they eating dinner? Is he/she/it eating dinner?

Ako už názov naznačuje, prítomný čas priebehový používame na vyjadrenie činností, ktoré prebiehajú práve teraz v tejto chvíli. ( I am doing my homework. He is sleeping. They are playing football at the moment.) Tento čas môžeme použiť aj na vyjadrenie dejov a činností, ktoré nemusia prebiehať práve v tejto chvíli, avšak prebiehajú v tomto období a sú len dočasné alebo ich trvanie je obmedzené, ako napríklad: I am staying with my friends for some time until I find my own flat. He is working from home this week. She is studying French this semester. S prítomným časom priebehovým často používame spojenia now, right now, at the moment a iné.

Jazyková škola GO

Jazyková škola GO

Pozor na výnimky!
V angličtine existuje viacero slovies, ktoré sa s priebehovými časmi nepoužívajú, a teda nepridávame k ním koncovku –ing, aj keď ide o deje, ktoré prebiehajú práve teraz. Týka sa to najmä slovies, ktoré vyjadrujú pocity či rôzne stavy, a preto ich nazývame stavové slovesá. Ide o slovesá ako napríklad love, like, hate, know, need, want, understand, believe a mnohé ďalšie. Príklady: I don′t understand what you are saying right now. They want to go on holiday this summer. I believe your story.

Prítomný čas jednoduchý alebo priebehový?
Pre lepšie pochopenie uvedených dvoch časov je efektívne uviesť si niekoľko podobných viet s použitím toho istého slovesa, avšak prvý raz v prítomnom jednoduchom čase a následne v priebehovom.
I drink coffee every morning. (jednoduchý)
I am drinking coffee right now. (priebehový)
They work in an office. (jednoduchý)
They are working from home this week. (priebehový)

My son plays tennis twice a week. (jednoduchý)                           
Where is your son? He is playing tennis. (priebehový)
What do you do? I am an architect. (jednoduchý)
What are you doing? I am reading a book. (priebehový)

( V prvej z posledných dvoch otázok sa pýtame na povolanie, avšak v druhej sa pýtame, čo daný človek robí práve teraz).

Jazyková škola GO

Jazyková škola GO

Pravopisné pravidlá
Pre pridávanie koncoviek –s  a –ing platia v angličtine špecifické pravidlá, ktoré môžeme zhrnúť nasledovne:
- väčšina slovies: pridávame –s (work-works)
- slovesá končiace sa na –s, -sh, -ch, -x, -o: pridávame –es (wash – washes)
- slovesá končiace sa na spoluhlásku + y: pridávame –es, pričom y sa zmení na i (study – studies)
-
sloveso have sa v tretej osobe jednotného čísla zmení na has
- väčšina slovies: pridávame – ing (readreading)
- slovesá končiace sa na –e, pridávame –ing, avšak –e vypúštame (use –using)
- jednoslabičné slová končiace sa na samohlásku + spoluhlásku: pridáme – ing a koncovú spoluhlásku zdvojíme (sit – sitting)
- slovesá ako lie, die zmeníme na lying, dying

Správne ovládanie nielen prítomného času jednoduchého a priebehového, ale aj všetkých anglických časov si vyžaduje štúdium základných pravidiel o ich používaní, ale aj veľa precvičovania. V súčasnosti môžeme nájsť niekoľko výborných učebníc, kde si môžeme danú gramatiku precvičovať a poslúžiť nám môže aj internet. Ak sa vám zdá používanie týchto časov náročné, nezúfajte, pretože dostatočným precvičovaním tieto časy určite hravo zvládnete. Na našich hodinách angličtiny vám radi poradíme a poskytneme dostatok príležitostí na ich precvičovanie. :)

Zaujal vás tento článok? :) A to je iba zlomok toho, čo všetko sa môžete dozvedieť na našich kurzoch online angličtiny alebo individuálnych či skupinových kurzoch angličtiny pre deti a dospelých.

Podobné články o anglickej gramatike:
Anglické slovesá BE, DO a HAVE
Počítateľné a nepočítateľné podstatné mená v angličtine
Anglický slovosled - ako správne tvoriť vety v angličtine

Späť k článkom

Táto stránka používa nevyhnutné cookies. Svoj súhlas s použitím cookies na analytické účely udelíte kliknutím na „Súhlasím“. Ak s použitím cookies nesúhlasíte, kliknite na „Nesúhlasím“.