Obchodné podmienky

Obchodné podmienky: poskytnutie jazykových služieb

1. Všeobecné informácie

Mgr. Vladimír Tarina - JAZYKOVÁ ŠKOLA GO, IČO: 47321415, DIČ: 1086271109, zapísaný v ŽR OÚ v Trnave pod číslom 430-43661, miesto podnikania Nám. sv. Michala 12/10, 920 01 Hlohovec, čislo účtu: 4018576129/7500; IBAN: SK8475000000004018576129 (ďalej len „poskytovateľ“), je poskytovateľom služieb v oblasti jazykového vzdelávania pre fyzické osoby a obchodné spoločnosti (ďalej len „študent“).

2. Prihláška na skupinový kurz

Miesto v skupinovom kurze je záväzne rezervované na základe zaslanej online prihlášky, prípadne prihlásením sa na kurz priamo v škole. Kurzovné je potrebné uhradiť najneskôr do 5 pracovných dní od potvrdenia prihlášky. V opačnom prípade bude prihláška považovaná za bezpredmetnú a študentovo miesto v zvolenom kurze môže byť poskytnuté inému záujemcovi. Ak sa študent prihlási na kurz neskôr ako 14 kalendárnych dní pred jeho začiatkom, je treba uhradiť kurzovné v deň prihlásenia v hotovosti alebo bankovým prevodom najneskôr v nasledujúci deň od potvrdenia prihlášky a zaslať e-mailom kópiu o uskutočnení platby.

Za záväzné potvrdenie prihlášky sa považuje odoslanie e-mailu na adresu študenta, ktorý obsahuje informácie o uhradení kurzovného, ako sú suma kurzovného, variabilný symbol a podobne. Za úhradu sa považuje už zaslanie kópie potvrdenia o uskutočnení platby.

Ak by sa príslušný jazykový kurz neotvoril, napríklad z technických príčin alebo kvôli nedostatočnému počtu študentov, poskytovateľ sa zaväzuje ponúknuť študentovi inú alternatívu, alebo vrátiť peniaze, a to najneskôr do 5 pracovných dní od prvého dňa začiatku kurzu.

Jedna vyučovacia hodina skupinového kurzu pre dospelých má dĺžku 90 minút. Jedna vyučovacia hodina skupinového kurzu pre deti má dĺžku 45 minút.

Prihlásením sa do skupinového kurzu študent súhlasí s obchodnými podmienkami poskytovateľa.

3. Ukončenie kurzu počas jeho trvania

V prípade ukončenia skupinového alebo individuálneho kurzu:

  1. zo strany študenta - bez nároku na finančnú kompenzáciu,

  2. zo strany poskytovateľa - má študent nárok na vrátenie alikvotnej čiastky za počet zostávajúcich vyučovacích hodín príslušného kurzu, za ktorý si študent zaplatil.

4. Vymeškané vyučovacie hodiny v skupinovom kurze

Jazyková škola GO neposkytuje finančnú kompenzáciu v prípade neúčasti študenta na skupinovom kurze. V prípade zrušenia vyučovacej hodiny (90 minút alebo 45 minút) zo strany poskytovateľa má študent nárok na náhradu danej vyučovacej hodiny v inom časovom termíne. Ak poskytovateľ nie je schopný poskytnúť tento náhradný termín, študent má nárok na úplnú finančnú náhradu za zrušenú vyučovaciu hodinu zo strany poskytovateľa. V prípade zrušenia kurzu zo strany poskytovateľa má študent nárok na úplnú finančnú náhradu z celkových zostávajúcich vyučovacích hodín.

5. Prihláška na individuálny kurz

Študent sa na individuálny kurz môže prihlásiť kedykoľvek počas roka, pričom za záväznú prihlášku sa považuje až odoslanie online prihlášky. Hodiny v individuálnom kurze sa platia vopred v množstve 10 vyučovacích hodín (1 séria). Aby mohol študent navštevovať individuálny kurz, je potrebné zaplatiť kurzovné najneskôr v deň začatia kurzu. Spolu so zaplatením kurzu má študent zároveň nárok na rezerváciu ním zvoleného termínu, čím sa poskytovateľ zaväzuje, že daný termín neponúkne inému záujemcovi.

Študent môže navštevovať individuálne hodiny aj jednotlivo (bez predplatenia a bez možnosti rezervácie termínu). Cena za jednotlivé hodiny sa líši od ceny hodín v rámci predplatenej série hodín, a to podľa aktuálneho cenníka. Študent platí za vyučovaciu hodinu v hotovosti na jej začiatku.

Jedna vyučovacia hodina individuálneho kurzu má dĺžku 50 minút.

Prihlásením sa na individuálny kurz študent súhlasí s obchodnými podmienkami poskytovateľa.

6. Platnosť individuálnych hodín a storno poplatky

Jedna predplatená séria individuálnych hodín (10 vyučovacích hodín) má platnosť 90 kalendárnych dní od prvého dňa kurzu, pričom spolu s ňou má študent nárok aj na rezerváciu konkrétneho termínu (viď bod 5). Po uplynutí tejto lehoty budú všetky neabsolvované predplatené hodiny považované za vyčerpané a študent nemá nárok na ich finančnú kompenzáciu. Ak by mal študent záujem v individuálnom kurze pokračovať aj po lehote 90-ich dní, je potrebné, aby si predplatil ďalšiu sériu hodín.

V prípade predplatenia si viac ako jednej série hodín je lehota platnosti vyučovacích hodín stanovená na základe vzájomnej dohody medzi študentom a poskytovateľom, ktorá sa riadi osobitnými pravidlami.

Študent môže zrušiť vyučovaciu hodinu vopred telefonicky alebo mailom v deň vyučovania bez storno poplatku, a to minimálne 6 hodín pred jej začiatkom. V opačnom prípade sa vyučovacia hodina z predplatenej série považuje za absolvovanú (100%-ný storno poplatok). Ďalšia vyučovacia hodina sa automaticky presúva na najbližší rezervovaný termín. Študent si môže zrušené hodiny nahradiť bez poplatku (pokiaľ boli zrušené v dostatočnej časovej lehote) v inom časovom termíne ako je stanovený termín rezervácie, pokiaľ je zvolený termín voľný. Poskytovateľ však voľný termín mimo rezervácie nemôže garantovať, nakoľko časová dostupnosť závisí od vyťaženosti školy.

V prípade zrušenia predplatenej vyučovacej hodiny alebo viacerých hodín zo strany poskytovateľa si študent môže tieto zrušené hodiny vyčerpať aj po uplynutí lehoty 90-tich dní, a to ihneď počas najbližších dní nasledujúcich po uvedenej lehote, kedy mal rezervovaný termín výučby. Študent po tejto lehote už nemá nárok vyučovacie hodiny ďalej presúvať alebo meniť termíny rezervácie. V prípade, že študent nemá záujem predplatiť si ďalšiu sériu hodín a nemôže si ani vyčerpať hodiny v daných termínoch po 90-dňovej lehote, má nárok na vrátenie peňazí za zrušené hodiny zo strany poskytovateľa. Túto skutočnosť musí študent poskytovateľovi oznámiť najneskôr do piatich pracovných dní od poslednej absolvovanej hodiny, ktorú študent čerpal v 90-dňovej lehote. Ak tak študent do piatich pracovných dní neurobí, nemá už nárok na finančnú kompenzáciu.

7. Sviatky a dni pracovného pokoja

Výučba neprebieha počas sviatkov a dní pracovného pokoja.

8. Práva a povinnosti poskytovateľa jazykových služieb

Poskytovateľ sa zaväzuje poskytnúť plnohodnotné jazykové služby, za ktoré si študent zaplatil. Poskytovateľ sa zaväzuje dodržiavať vopred stanovený časový rozvrh hodín, avšak rovnako tak má poskytovateľ právo na zmenu termínu skupinového či individuálneho kurzu z technických alebo iných dôvodov, a to ako počas trvania kurzu alebo pred jeho začiatkom. Študent môže túto zmenu akceptovať alebo, ak už bol kurz uhradený, žiadať o vrátenie peňazí za počet neabsolvovaných vyučovacích hodín. Poskytovateľ sa zaväzuje vrátiť študentovi peniaze najneskôr do 5 pracovných dní od oznámenia tejto skutočnosti.

Poskytovateľ je povinný vypočuť si a evidovať prípadné sťažnosti a pripomienky študenta ohľadom kvality práce poskytovateľa alebo jeho pracovníkov. Poskytovateľ sa tiež zaväzuje, že všetky vzniknuté problémy bude so študentom riešiť neodkladne, zmierlivo a na základe vzájomnej dohody.

Poskytovateľ sa zaväzuje, že osobné údaje študenta budú slúžiť iba na interné potreby spoločnosti a nebudú poskytnuté tretím osobám.

Poskytovateľ žiada študenta, aby počas vyučovania dohliadal na svoje osobné veci, nakoľko poskytovateľ nezodpovedá za ich prípadnú stratu v priestoroch školy.

Poskytovateľ si vyhradzuje nárok na vylúčenie študenta zo skupinového alebo individuálneho kurzu bez nároku na finančnú kompenzáciu, a to v prípade porušenia obchodných podmienok poskytovateľa, alebo ak je študentovo správanie počas vyučovania neprimerané či nevhodné, alebo by bol študent pod vplyvom alkoholu či narkotík, a teda by ostatní študenti mohli byť ukrátení o plnohodnotné služby.

Poskytovateľ si vyhradzuje právo na zmenu lektora v rámci skupinových či individuálnych hodín bez udania dôvodu, a to kedykoľvek počas trvania kurzu.

Poskytovateľ má právo na hospitáciu kedykoľvek počas trvania kurzu, a to pre účely skvalitnenia poskytovaných služieb alebo pre účely zaškolenia svojich zamestnancov.

9. Osobitné ustanovenia

Študent sa zaväzuje, že bez súhlasu poskytovateľa nebude kontaktovať učiteľa ohľadom dodávania služieb súvisiacich s predmetom podnikania poskytovateľa služieb. Takisto sa zaväzuje, že s učiteľom nebude diskutovať o záležitostiach týkajúcich sa interných platobných či mzdových podmienok výučby.

Študent prehlasuje, že všetky prípadné sťažnosti bude s poskytovateľom alebo jeho pracovníkmi riešiť diskrétne a zmierlivo, a teda nebude úmyselne a verejne poškodzovať dobré meno Jazykovej školy.

Študent prehlasuje, že učebné materiály Jazykovej školy nebude voľne šíriť a poskytovať tretím osobám, na základe čoho by mohli byť porušené autorské práva.

10. Ochrana osobných údajov

Vyplnením prihlášky, odoslaním vstupných testov a bežnou komunikáciou s Jazykovou školou študent prehlasuje, že v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov súhlasí so spracovaním osobných údajov, ktoré Jazykovej škole GO poskytol.

Obchodné podmienky sú platné od 1. 7. 2017. Poskytovateľ si vyhradzuje nárok zmeniť ich obsah, ktorý vždy zverejní na svojej webovej stránke: https://www.jazykovaskolago.sk/sk/obchodne-podmienky.

objavte svoje anglické JA

JAZYKOVÁ ŠKOLA GO NITRA
Sládkovičova 11, 949 01 Nitra

JAZYKOVÁ ŠKOLA GO HLOHOVEC
Pribinova 11, 920 01 Hlohovec

Mobilná verzia