Obchodné podmienky

- poskytnutie jazykových služieb -

v zmysle § 273 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka

1. Všeobecné informácie

Jazyková škola GO, s.r.o., sídlo: Pribinova 375/11, 920 01 Hlohovec, IČO: 52 114 082, DIČ: 2120894721, zápis: Obchodný register Okresného súdu Trnava, Oddiel: Sro, Vložka č. 43510/T, IBAN: SK92 7500 0000 0040 2666 7725, SWIFT: CEKOSKBX, (ďalej len „poskytovateľ“), je poskytovateľom služieb v oblasti jazykového vzdelávania pre fyzické osoby a obchodné spoločnosti (ďalej len „študent“).

2. Prihláška na skupinový kurz

Miesto v skupinovom kurze je záväzne rezervované na základe zaslanej online prihlášky, prípadne prihlásením sa na kurz priamo v škole. Kurzovné je potrebné uhradiť najneskôr do 5 pracovných dní od potvrdenia prihlášky. V opačnom prípade bude prihláška považovaná za bezpredmetnú a študentovo miesto v zvolenom kurze môže byť poskytnuté inému záujemcovi. Ak sa študent prihlási na kurz neskôr ako 14 kalendárnych dní pred jeho začiatkom, je treba uhradiť kurzovné v deň prihlásenia v hotovosti alebo bankovým prevodom najneskôr v nasledujúci deň od potvrdenia prihlášky a zaslať e-mailom kópiu o uskutočnení platby.

Za záväzné potvrdenie prihlášky sa považuje odoslanie e-mailu na adresu študenta, ktorý obsahuje informácie o uhradení kurzovného, ako sú suma kurzovného, variabilný symbol a podobne. Za úhradu sa považuje už zaslanie kópie potvrdenia o uskutočnení platby.

Ak by sa príslušný jazykový kurz neotvoril, napríklad z technických príčin alebo kvôli nedostatočnému počtu študentov, poskytovateľ sa zaväzuje ponúknuť študentovi inú alternatívu, alebo vrátiť peniaze, a to najneskôr do 5 pracovných dní od prvého dňa začiatku kurzu.

Jedna vyučovacia hodina skupinového kurzu pre dospelých má dĺžku 90 minút. Jedna vyučovacia hodina skupinového kurzu pre deti má dĺžku 45 minút. Dĺžka hodín v rámci firemných kurzov je stanovená podľa vzájomnej dohody.

Prihlásením sa do skupinového kurzu študent súhlasí s o bchodnými podmienkami poskytovateľa.

3. Ukončenie kurzu počas jeho trvania

V prípade ukončenia skupinového alebo individuálneho kurzu:

 1. zo strany študenta - bez nároku na finančnú kompenzáciu,
 2. zo strany poskytovateľa - má študent nárok na vrátenie alikvotnej čiastky za počet zostávajúcich vyučovacích hodín príslušného kurzu, za ktorý si študent zaplatil.

4. Vymeškané vyučovacie hodiny v skupinovom kurze

Jazyková škola GO neposkytuje finančnú kompenzáciu v prípade neúčasti študenta na skupinovom kurze. V prípade zrušenia vyučovacej hodiny (90 minút alebo 45 minút) zo strany poskytovateľa má študent nárok na náhradu danej vyučovacej hodiny v inom časovom termíne. Ak poskytovateľ nie je schopný poskytnúť tento náhradný termín, študent má nárok na úplnú finančnú náhradu za zrušenú vyučovaciu hodinu zo strany poskytovateľa. V prípade zrušenia kurzu zo strany poskytovateľa má študent nárok na úplnú finančnú náhradu z celkových zostávajúcich vyučovacích hodín. V prípade zatvorenia priestorov školy alebo iných obmedzení v dôsledku epidemiologických opatrení, budú všetky kurzy dočasne prebiehať formou online výučby.

5. Prihláška na individuálny kurz

Študent sa na individuálny kurz môže prihlásiť kedykoľvek počas roka, pričom za záväznú prihlášku sa považuje až odoslanie online prihlášky. Hodiny v individuálnom kurze sa platia vopred v množstve 10 vyučovacích hodín (1 séria). Aby mohol študent navštevovať individuálny kurz, je potrebné zaplatiť kurzovné najneskôr v deň začatia kurzu. Spolu so zaplatením kurzu má študent zároveň nárok na rezerváciu ním zvoleného termínu, čím sa poskytovateľ zaväzuje, že daný termín neponúkne inému záujemcovi.

Študent môže navštevovať individuálne hodiny aj jednotlivo (bez predplatenia a bez možnosti rezervácie termínu). Cena za jednotlivé hodiny sa líši od ceny hodín v rámci predplatenej série hodín, a to podľa aktuálneho cenníka. Študent platí za vyučovaciu hodinu v hotovosti na jej začiatku.

V prípade zatvorenia priestorov školy alebo iných obmedzení v dôsledku epidemiologických opatrení, môžu individuálne kurzy dočasne prebiehať formou online výučby.

Jedna vyučovacia hodina individuálneho kurzu má dĺžku 50 minút. Dĺžka hodín v rámci firemných kurzov je stanovená podľa vzájomnej dohody.

Prihlásením sa na individuálny kurz študent súhlasí s obchodnými podmienkami poskytovateľa.

6. Platnosť individuálnych hodín a storno poplatky

Jedna predplatená séria individuálnych hodín (10 vyučovacích hodín) má platnosť 90 kalendárnych dní od prvého dňa kurzu, pričom spolu s ňou má študent nárok aj na rezerváciu konkrétneho termínu (viď bod 5). Po uplynutí tejto lehoty budú všetky neabsolvované predplatené hodiny považované za vyčerpané a študent nemá nárok na ich finančnú kompenzáciu. Ak by mal študent záujem v individuálnom kurze pokračovať aj po lehote 90-ich dní, je potrebné, aby si predplatil ďalšiu sériu hodín.

V prípade predplatenia si viac ako jednej série hodín je lehota platnosti vyučovacích hodín stanovená na základe vzájomnej dohody medzi študentom a poskytovateľom, ktorá sa riadi osobitnými pravidlami.

Študent môže zrušiť vyučovaciu hodinu vopred telefonicky alebo mailom najneskôr do 18:00 predchádzajúceho dňa. V opačnom prípade sa vyučovacia hodina z predplatenej série považuje za absolvovanú (100%-ný storno poplatok). Ďalšia vyučovacia hodina sa automaticky presúva na najbližší rezervovaný termín. Študent si môže zrušené hodiny nahradiť bez poplatku (pokiaľ boli zrušené v dostatočnej časovej lehote) v inom časovom termíne ako je stanovený termín rezervácie, pokiaľ je zvolený termín voľný. Poskytovateľ však voľný termín mimo rezervácie nemôže garantovať, nakoľko časová dostupnosť závisí od vyťaženosti školy.

V prípade zrušenia predplatenej vyučovacej hodiny alebo viacerých hodín zo strany poskytovateľa si študent môže tieto zrušené hodiny vyčerpať v náhradnom termíne po dohode s poskytovateľom. V prípade, že študent nemá záujem predplatiť si ďalšiu sériu hodín a nemôže si ani vyčerpať hodiny v inom termíne, má nárok na vrátenie peňazí za zrušené hodiny zo strany poskytovateľa. Túto skutočnosť musí študent poskytovateľovi oznámiť najneskôr do piatich pracovných dní od poslednej absolvovanej hodiny. Ak tak študent do piatich pracovných dní neurobí, nemá už nárok na finančnú kompenzáciu.

7. Sviatky a dni pracovného pokoja

Výučba neprebieha počas sviatkov a dní pracovného pokoja. Kurzy angličtiny pre deti neprebiehajú počas letných prázdnin a vianočných sviatkov, pričom o dĺžke vianočných sviatkov poskytovateľ informuje rodičov/zákonných zástupcov vopred.

8. Práva a povinnosti poskytovateľa jazykových služieb

Poskytovateľ sa zaväzuje poskytnúť plnohodnotné jazykové služby, za ktoré si študent zaplatil. Poskytovateľ sa zaväzuje dodržiavať vopred stanovený časový rozvrh hodín, avšak rovnako tak má poskytovateľ právo na zmenu termínu skupinového či individuálneho kurzu z technických alebo iných dôvodov, a to ako počas trvania kurzu alebo pred jeho začiatkom. Študent môže túto zmenu akceptovať alebo, ak už bol kurz uhradený, žiadať o vrátenie peňazí za počet neabsolvovaných vyučovacích hodín. Poskytovateľ sa zaväzuje vrátiť študentovi peniaze najneskôr do 5 pracovných dní od oznámenia tejto skutočnosti.

Poskytovateľ je povinný vypočuť si a evidovať prípadné sťažnosti a pripomienky študenta ohľadom kvality práce poskytovateľa alebo jeho pracovníkov. Poskytovateľ sa tiež zaväzuje, že všetky vzniknuté problémy bude so študentom riešiť neodkladne, zmierlivo a na základe vzájomnej dohody.

Poskytovateľ sa zaväzuje, že osobné údaje študenta budú slúžiť iba na interné potreby spoločnosti a nebudú poskytnuté tretím osobám.

Poskytovateľ žiada študenta, aby počas vyučovania dohliadal na svoje osobné veci, nakoľko poskytovateľ nezodpovedá za ich prípadnú stratu v priestoroch školy.

Poskytovateľ si vyhradzuje nárok na vylúčenie študenta zo skupinového alebo individuálneho kurzu bez nároku na finančnú kompenzáciu, a to v prípade porušenia obchodných podmienok poskytovateľa, alebo ak je študentovo správanie počas vyučovania neprimerané či nevhodné, alebo by bol študent pod vplyvom alkoholu či narkotík, a teda by ostatní študenti mohli byť ukrátení o plnohodnotné služby.

Poskytovateľ si vyhradzuje právo na zmenu lektora v rámci skupinových či individuálnych hodín bez udania dôvodu, a to kedykoľvek počas trvania kurzu.

Poskytovateľ má právo na hospitáciu kedykoľvek počas trvania kurzu, a to pre účely skvalitnenia poskytovaných služieb alebo pre účely zaškolenia svojich zamestnancov.

9. Osobitné ustanovenia

Študent sa zaväzuje, že nebude kontaktovať zamestnancov poskytovateľa ohľadom dodávania služieb súvisiacich s predmetom podnikania poskytovateľa bez toho, aby o tom bolo informované vedenie školy.

Študent prehlasuje, že všetky prípadné sťažnosti bude s poskytovateľom alebo jeho pracovníkmi riešiť diskrétne a zmierlivo, a teda nebude úmyselne a verejne poškodzovať dobré meno Jazykovej školy.

Študent prehlasuje, že učebné materiály Jazykovej školy nebude voľne šíriť a poskytovať tretím osobám, na základe čoho by mohli byť porušené autorské práva.

10. Ochrana osobných údajov

Vyplnením prihlášky, kontaktného formuláru, odoslaním vstupných testov a bežnou komunikáciou s Jazykovou školou, či už telefonicky alebo mailom, študent prehlasuje, že v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. a nariadení Európskeho parlamentu a Rady Európy č. 216/679 (GDPR) o ochrane osobných údajov súhlasí so spracovaním osobných údajov, ktoré Jazykovej škole GO poskytol. Študent dáva poskytovateľovi svoj súhlas na zhromažďovanie a spracovanie osobných údajov pre účely internej databázy jazykovej školy, a to až do doby jeho písomného vyjadrenia nesúhlasu s týmto spracovaním. Študent má právo prístupu k svojim osobným údajom a právo na ich opravu vrátane ďalších zákonných práv k týmto údajom.

11. Informácia o používaní cookies

Účelom spracovania osobných údajov študenta je schopnosť poskytovateľa efektívne plniť poskytované služby, ako aj zlepšovanie ich kvality či bezodkladné riešenie vzniknutých problémov či reklamácií medzi študentom a poskytovateľom. Okrem spôsobu získavania osobných údajov uvedených v článku 10 týchto obchodných podmienok, poskytovateľ prehlasuje, že údaje zhromažďuje aj prostredníctvom cookies, ktoré sú definované nasledovne:

Súbory cookies sú malé súbory, ktoré používajú internetové stránky, a ktoré sa ukladajú vo vašom počítači a internetovom prehliadači. Súbory cookies nespôsobujú žiadne škody, ani neobsahujú počítačové vírusy. Slúžia na zlepšenie a zefektívnenie ponuky služieb a zvýšenie bezpečnosti.

Naša stránka používa dva druhy cookies. Jeden druh používa samotná aplikácia, avšak touto aplikáciou nezískavame žiadne údaje o používateľovi. Druhá skupina patrí do skupiny Google Analytics.

Logovacie súbory - poskytovateľ stránky získava a automaticky ukladá informácie o tzv. logovacích súboroch, ktoré nám váš počítač posiela automaticky. Medzi ne patria nasledovné: typ prehliadača a jeho aktuálna verzia, používaný operačný systém, referenčná URL adresa, názov počítača, z ktorého sa vstupuje na stránku, čas žiadosti serveru, IP adresa. Neprebieha pritom žiadne spojenie medzi týmito údajmi a inými údajmi.

Nástroje na analýzu a reklamu Google Analytics

Tento web používa funkciu analýzy webu Google Analytics. Google Analytics taktiež používa súbory cookies, ktoré mu umožňujú analyzovať spôsob používania internetovej stránky.

Obchodné podmienky a ceny kurzov sú platné od 1. 8. 2022. Poskytovateľ si vyhradzuje nárok zmeniť ich obsah, ktorý vždy zverejní na svojej webovej stránke: https://www.jazykovaskolago.sk/sk/obchodne-podmienky.

Informácia o ochrane osobných údajov ohľadom súhlasu so spracúvaním osobných údajov na marketingové účely spoločnosti

Vážení klienti,

v tomto informačnom memorande vám chceme poskytnúť podrobné informácie o spracúvaní vašich osobných údajov na marketingové účely. Na úvod by sme vám chceli vysvetliť, prečo sme vás požiadali o súhlas so spracúvaním osobných údajov na marketingové účely.

Hlavným cieľom uvedeného spracovania je ponúknuť vám najnovšie informácie o aktuálnych a nových produktoch a službách a našich obchodných partnerov. Ďalším cieľom je poskytovať časovo obmedzené ponuky a praktické informácie, a to v písomnej alebo elektronickej forme. Snažíme sa vytvárať ponuky na mieru na základe segmentácie a profilovania a prezentovať vám iba relevantné ponuky produktov a služieb, aby ste neboli zaplavení ponukami produktov, ktoré už máte k dispozícii alebo ktoré nevyhovujú vašim potrebám.

Vzhľadom na to, že 25. 5. 2018 nadobudlo účinnosť nariadenie Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES, je potrebné, aby sme od vás získali nový súhlas, ktorý zodpovedá novým požiadavkám.

Prečítajte si, prosím, nižšie uvedené informácie o spracúvaní osobných údajov, ktoré sme pripravili vo forme otázok, aby toto informačné memorandum bolo čo najviac prehľadné a praktické z hľadiska vyhľadávania informácií. Ak máte akékoľvek otázky alebo pripomienky k vami poskytnutému súhlasu, kontaktujte nás na tel. č. +421 910 949 594, alebo pošlite email na info@jazykovaskolago.sk

OBSAH

 1. Kto je správca vašich osobných údajov? 
 2. Aké vaše osobné údaje spracúvame? 
 3. Z akých zdrojov osobné údaje pochádzajú? 
 4. Na aké účely ste poskytli svoj súhlas? 
 5. Prečo dochádza k profilovaniu a automatizovanému rozhodovaniu? 
 6. Ako dlho budeme spracúvať vaše osobné údaje? 
 7. Kto sú naši obchodní partneri? 
 8. Kto môže mať prístup k vašim osobným údajom? 
 9. Aké sú vaše práva pri spracúvaní osobných údajov? 
 10. Ako môžete odvolať súhlas so spracúvaním osobných údajov? 

1. KTO JE SPRÁVCA VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV?

Správca osobných údajov je spoločnosť, ktorá určuje účel a prostriedky spracovávania osobných údajov. Na marketingové účely je správca vašich osobných údajov spoločnosť: Jazyková škola GO, s.r.o.

2. AKÉ VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE SPRACÚVAME?

Na marketingové účely spracúvame nasledujúce kategórie osobných údajov, ktoré nám pomáhajú určiť ponuku produktov a služieb, ktorá by sa vám mohla páčiť a riešiť vaše potreby.

■ Základné identifikačne údaje –

      Fyzická osoba: meno, priezvisko, adresa bydliska

      Právnická osoba:  názov firmy,  fakturačná adresa  firmy,  IČO, DIČ, kontaktná osoba

■ Kontaktné údaje – telefónne číslo, e-mailová adresa.

■ Informácie o využití produktov a služieb – aké služby ste u nás mali v minulosti, informácie o využívaní internetovej zákazníckej zóny. Na základe týchto údajov vám vieme odporúčať vhodné produkty a služby.

■ Informácie zo záznamov telefonických hovorov alebo iných interakcií s vami, napríklad pomocou e-mailu, chatu, SMS správ.

3. Z AKÝCH ZDROJOV OSOBNÉ ÚDAJE POCHÁDZAJÚ?

Osobné údaje uvedené v predchádzajúcom bode získavame priamo od vás. Tieto osobné údaje uvádzate v kontaktných formulároch alebo online prihláškach na našej webovej stránke, prípadne ste ich uviedli v prihlasovacom formulári priamo v jazykovej škole.

Osobné údaje môžu tiež pochádzať z verejne dostupných zdrojov, registrov a evidencií, napríklad z obchodného registra. Vaše osobné údaje tiež môžu pochádzať od tretích osôb, ktoré sú s nimi oprávnené zaobchádzať.

4. NA AKÉ ÚČELY STE POSKYTLI SVOJ SÚHLAS?

Súhlas ste poskytli na marketingové účely, ktoré zahŕňajú nasledujúce činnosti:

■ ponuka produktov a služieb. Ponuky vám na základe vášho súhlasu môžeme poskytovať elektronickou formou, najmä formou e-mailových správ alebo správ posielaných na mobilné zariadenia cez telefónne číslo, prostredníctvom webovej klientskej zóny, sociálnych sietí, písomnou formou alebo formou telefonického hovoru,

■ automatizované spracúvanie osobných údajov s cieľom prispôsobiť obchodnú ponuku vašim individuálnym potrebám,

■ prieskumy trhu a prieskumy spokojnosti zákazníkov s využívanými produktmi a službami.

Súhlas poskytnutý na marketingové účely je dobrovoľný. Je však nevyhnutný na to, aby sme vám mohli posielať individuálne ponuky produktov a služieb a našich obchodných partnerov. Bez takto poskytnutého súhlasu vám individuálne ponuky produktov a služieb nemôžeme poskytovať.

5. PREČO DOCHÁDZA K PROFILOVANIU A AUTOMATIZOVANÉMU ROZHODOVANIU?

Naša spoločnosť sa vám snaží poskytovať individuálne upravené ponuky produktov a služieb. Z tohto dôvodu vaše osobné údaje na základe vášho súhlasu profilujeme. Na tento účel používame automatické informačné systémy, webové aplikácie alebo kalkulačky. Podľa toho vám posielame individualizované správy a ponuky produktov a služieb našej spoločnosti.

Automatické vyhodnocovanie (profilovanie) osobných údajov nám pomôže vás a vaše potreby lepšie spoznať, odhadnúť budúce konanie a podľa toho prispôsobiť naše produkty a služby.

6. AKO DLHO BUDEME SPRACÚVAŤ VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE?

Súhlas ste udelili spoločnosti na obdobie trvania zmluvného vzťahu a na nasledujúcich 10 rokov od ukončenia takéhoto zmluvného vzťahu alebo do momentu, keď váš súhlas odvoláte.

Ak nie ste, ani sa nestanete klientom spoločnosti, váš súhlas bude v platnosti 10 rokov od udelenia alebo do momentu, keď ho odvoláte.

Po uplynutí príslušného času budú vaše osobné údaje vymazané, ale iba v rozsahu a na účely, pre ktoré podľa právnych predpisov nie je potrebný súhlas.

7. KTO SÚ NAŠI OBCHODNÍ PARTNERI?

V súhlase ste tiež súhlasili s ponukami produktov a odovzdaním osobných údajov našim vybraným obchodným partnerom. Naši obchodní partneri rovnako dodržiavajú pravidlá ochrany osobných údajov a uzatvorili sme s nimi zmluvu o spracúvaní osobných údajov.

Naši obchodní partneri sú:

 • Externá účtovná spoločnosť
 • Správca webovej stránky

8. KTO MÔŽE MAŤ PRÍSTUP K VAŠIM OSOBNÝM ÚDAJOM?

Na spracúvanie údajov na marketingové účely môžu mať k vašim údajom prístup aj ďalšie subjekty, ktoré spracúvajú osobné údaje ako tzv. sprostredkovatelia, ktorých úlohou je poskytovať služby spoločnosti. Napríklad to môžu byť externé spoločnosti, ktoré spravujú naše systémy alebo iné služby zabezpečujúce riadny chod spoločnosti a spracúvanie osobných údajov na marketingové účely. S uvedenými sprostredkovateľmi máme uzatvorenú zmluvu o spracúvaní osobných údajov, na základe čoho sú tiež povinní dodržiavať striktné pravidlá ochrany osobných údajov.

9. AKÉ SÚ VAŠE PRÁVA PRI SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV?

Riadne spracúvanie vašich osobných údajov je pre spoločnosti v Slovenskej republike dôležité a ich ochrana je úplnou samozrejmosťou. Pri spracúvaní osobných údajov môžete uplatniť nasledujúce práva:

Informácie o spracúvaní vašich osobných údajov

Informácie zahŕňajú hlavne: identifikáciu a kontaktné údaje správcu, jeho zástupcu a prípadne
aj zodpovednej osoby, účely spracúvania, kategórie dotknutých osobných údajov, príjemcu
alebo kategórie príjemcov osobných údajov, informácie o prenose osobných údajov do tretích krajín, obdobie uchovávania osobných údajov, oprávnených správcov, zoznam vašich práv, možnosť obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov, zdroj spracovávaných osobných údajov, informácie o tom, či a ako dochádza k automatizovanému rozhodovaniu a profilovaniu.

Právo na prístup k osobným údajom

Máte právo na potvrdenie toho, či osobné údaje sú alebo nie sú spracúvané a ak áno, máte prístup k informáciám o spracúvaní, kategóriách dotknutých osobných údajov, príjemcoch alebo kategóriách príjemcov, období uchovávania osobných údajov, ako aj právo na informácie o vašich právach, o práve podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov, informácie o zdroji osobných údajov, informácie o tom, či dochádza k automatizovanému rozhodnutiu a profilovaniu, informácie a záruky v prípade prenosu osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie. Máte právo na poskytnutie kópií spracúvaných osobných údajov.

Právo na opravu

Spracúvame vaše neaktuálne alebo nepresné osobné údaje? Zmenili ste, napríklad, adresu bydliska? Prosím, informujte nás o tom a my osobné údaje opravíme.

Právo na výmaz (právo byť zabudnutý)

V niektorých zákonom stanovených prípadoch sme povinní vaše osobné údaje na váš pokyn vymazať. Každá takáto žiadosť však podlieha individuálnemu hodnoteniu, pretože aj naša spoločnosť  má povinnosť alebo oprávnený záujem ponechať si osobné údaje.

Právo na obmedzenie spracovania

Ak si želáte, aby sa vaše osobné údaje spracúvali výhradne na najnutnejšie zákonné účely alebo si želáte osobné údaje blokovať.

Právo na prenositeľnosť údajov

Ak si želáte, aby sme poskytli vaše osobné údaje inej spoločnosti, odovzdáme vaše osobné údaje v zodpovedajúcom formáte vami určenému subjektu, ak nám v tom nebudú brániť žiadne zákonné alebo iné významné prekážky.

Právo uplatniť námietku a automatizované individuálne rozhodovanie

Ak zistíte alebo sa domnievate, že osobné údaje spracúvame v rozpore s ochranou vášho súkromného a osobného života alebo v rozpore s právnymi predpismi, spojte sa s nami a požiadajte nás o vysvetlenie alebo odstránenie nevhodného stavu. Námietku môžete tiež uplatniť aj priamo proti automatizovanému rozhodovaniu a profilovaniu.

Právo podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov

S vaším podnetom alebo sťažnosťou ohľadom spracúvania osobných údajov sa môžete kedykoľvek obrátiť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky so sídlom na adrese Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27.

Kde môžete práva uplatniť a sú tieto práva spoplatnené?

Jednotlivé práva môžete uplatniť v spoločnosti, a to telefonicky na čísle +421 910 949 594, poslaním e-mailu na adresu: info@jazykovaskolago.sk, alebo písomnou žiadosťou zaslanou do sídla spoločnosti na korešpondenčnú adresu: Pribinova 375/11, 920 01 Hlohovec.

Všetky informácie a vyjadrenia k právam, ktoré uplatníte, poskytujeme bezplatne.

Za aký čas môžete očakávať odpoveď od spoločnosti?

Vyjadrenia a prípadné informácie o prijatých opatreniach vám poskytneme čo najskôr, najneskôr však do jedného mesiaca. V prípade potreby a s ohľadom na zložitosť a počet žiadostí môžeme túto lehotu predĺžiť na dva mesiace. O predĺžení, vrátane uvedenia dôvodov, vás budeme informovať.

10. AKO MÔŽETE ODVOLAŤ SÚHLAS SO SPRACÚVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV?

Súhlas so spracúvaním osobných údajov je založený na princípe dobrovoľnosti. To znamená, že ho môžete kedykoľvek odvolať. Nechcete ďalej dostávať ponuky produktov a služieb a našich obchodných partnerov? Vaše rozhodnutie budeme úplne rešpektovať.

Čo má odvolanie súhlasu obsahovať?

■ Kto odvolanie podáva. Uveďte, prosím, vaše meno a priezvisko, adresu bydliska, aby sme vás vedeli identifikovať.

■ Informáciu, že si neželáte, aby sme spracúvali vaše osobné údaje. Ak by ste chceli dostávať iba vybrané ponuky, uveďte, prosím, o aké ponuky ide, aby sme vám mohli vyhovieť.

■ Váš vlastnoručný podpis.

Akým spôsobom môžem odvolanie poslať?

■ Odvolanie súhlasu so spracúvaním osobných údajov na marketingové účely je možné poslať  v písomnej podobe, a to preto, aby sme mali o vašom odvolaní riadny záznam. Odvolanie nezabudnite podpísať.

objavte svoje anglické JA

JAZYKOVÁ ŠKOLA GO
Pribinova 375/11, 920 01 Hlohovec

Mobilná verzia

Táto stránka používa nevyhnutné cookies. Svoj súhlas s použitím cookies na analytické účely udelíte kliknutím na „Súhlasím“. Ak s použitím cookies nesúhlasíte, kliknite na „Nesúhlasím“.