Anglické slovesá BE - DO - HAVE

Autor: Vladimír Tarina

Časovanie slovies patrí medzi prvé gramatické zručnosti jazyka, ktoré sa študenti učia. Po tom, čo ste sa naučili základné anglické frázy a dôležitú slovnú zásobu (pre ktorú sú charakteristické najmä podstatné mená ako book, TV, English, car, computer...), je potrebné začať sa zaoberať slovesami (napríklad work, go, watch, play...).
Medzi najdôležitejšie a najčastejšie skloňované anglické slovesá považujeme slovesá be, do a have, a preto si o nich v tomto krátkom článku povieme niekoľko dôležitých vecí. Časté nesprávne používanie týchto slovies je totiž prítomné nielen u začiatočníkov, ale aj u mierne pokročilých študentov. Než si každé jedno z nich detailnejšie rozoberieme, definujme si dva kľúčové pojmy, ktoré sa s nimi spájajú, a to, či sú pomocné alebo plnovýznamové.

Jazyková škola GO

Jazyková škola GO

Pomocné slovesá a plnovýznamové slovesá (auxiliary verbs and full verbs)
Slovesá be, do a have môžu byť použité ako pomocné alebo aj ako plnovýznamové slovesá. Čo to presne znamená? Pomocné sloveso je také sloveso, ktoré plní iba pomocnú funkciu. Nie je ani tak veľmi nositeľom významu, no skôr slúži gramatickému účelu, či už pri tvorení otázok alebo iných gramatických štruktúr. Naopak, plnovýznamové sloveso je nositeľom významu a v rámci vetnej konštrukcie reprezentuje prísudok. Porovnaj:
Where do you live? a
I usually do exercise on Fridays.

V prvej vete je použité sloveso do ako pomocné sloveso s cieľom vytvoriť otázku v jednoduchom prítomnom čase (Present simple). V druhej vete je súčasťou frázy do exercise (robiť cvičenie, teda cvičiť), a je plnovýznamové. Podobne fungujú aj zvyšné dve slovesá be a have. Uveďme si niekoľko príkladov:
He is a doctor. (plnovýznamové) a
She is playing the piano at the moment. (pomocné – je gramatickou časťou prítomného času priebehového (Present Continuous).
I never have time for shopping. (plnovýznamové) a
I have never seen the Pyramids. (pomocné – je gramatickou súčasťou predprítomného času jednoduchého (Present Perfect Simple).
Poznámka: pre zjednodušenie používame všade plnú formu slovies be, do a have, no je potrebné si uvedomiť, že ich skrátené tvary (short forms/contractions) sú oveľa frekventovanejšie, preto im pri štúdiu venujte dostatočnú pozornosť.

Jazyková škola GO

Jazyková škola GO

Správne použitie slovesa BE
Je veľmi pravdepodobné, že ako prvé sloveso, ktoré sa budete učiť časovať, bude sloveso be (byť, existovať). V prítomnom čase má sloveso be tieto tvary: I am, you are, he/she/it is, we are, they are.  V minulom čase sú to tieto tvary: I was, you were, he/she/it was, we were, they were. Zápor sa tvorí pomocou not a otázka jednoduchou zámenou slovesa/prísudku a podmetu. Všimnite si správne používanie slovesa be v nasledujúcich vetách:
My name is Kate.
I am a teacher.
It is not a cat. (zápor not)
You were not bored last lesson. (minulý tvar slovesa be a zápor not)
She is twenty years old.
Sorry, we are late for class.
My sister is married to a Frenchman.
He was at home yesterday evening.
Are you from Slovakia? (otázka – zámena podmetu a prísudku)

Správne použitie slovesa DO
Ako začiatočníci sa pomerne za krátky čas začnete učiť časovanie slovies v prítomnom čase. Práve tu nastáva tá správna chvíľa, kedy by ste sa mali zoznámiť so slovesom do, nakoľko je neoddeliteľnou časťou záporu a otázok v prítomnom čase jednoduchom. V predchádzajúcej úvodnej časti článku sme si ukázali rozdiel medzi použitím tohto slovesa v pomocnej či plnovýznamovej forme. Gramatické tvary sú nasledovné: I do, you do, he/she/it does, we do, they do (prítomný čas jednoduchý) a I/you/he/she/it/we/they did (minulý čas jednoduchý). Zápor sa tvorí použitím do not/does not, did not, no oproti slovesu be, sa v otázkach pozícia podmetu a prísudku nemení, ale sa pridáva do/does alebo did pred podmet. Porovnaj rozličné použitie slovesa do ako pomocného slovesa, kedy plnovýznamové je sloveso work:
You work. You do not work. Do you work?
He works. He does not work. Does he work?
They worked. They did not work. Did they work? a
I never do sport on Fridays. (do sport – plnovýznamové sloveso do v rámci frázy do sport)
Do you ever do sport on Fridays? (do ako pomocné aj ako plnovýznamové sloveso v rámci jednej vety)

Jazyková škola GO

Jazyková škola GO

Správne použitie slovesa HAVE
Je viac než pravdepodobné, že pri čítaní tohto článku už poznáte správne použitie slovesa have/has ako plnovýznamového slovesa, teda v prvotnom význame mať, vlastniť, kedy sa časuje rovnako ako mnohé iné slovesá, napríklad: I have a new car. She has a boyfriend. Do you have a pet? I do not have any brothers or sisters. Our plane had a short delay (had – minulý tvar). Ako inak sa ale toto sloveso používa?
Sloveso have sa ako pomocné sloveso najčastejšie vyskytuje pri tvorení perfekta, ktorý sa väčšinou učia až mierne pokročilí študenti. Budú preto predmetom samostatnej kapitoly, no uvedieme si nateraz niekoľko príkladov:
I have been playing basketball since I was eight years old. (have ako pomocné sloveso s plnovýznamovým slovesom play v predprítomnom čase priebehovom).
She had never thought about getting married before she met Frank. (have ako pomocné sloveso s plnovýznamovým slovesom think v predminulom čase jednoduchom).

Časté chyby
Medzi najčastejšie chyby považujeme používanie slovies be a do v jednej a tej istej vete:
I was do my homework yesterday. namiesto I did my homework yesterday.
Treba si uvedomiť, že be a do sa zvyčajne nepoužívajú spolu v rámci jednej vety, a teda majú osobitné časovanie.
Často sa stretávame aj s používaním slovesa be a iným plnovýznamovým slovesom v minulom čase:
I was worked very hard last week. namiesto I worked very hard last week.
Uvedené chyby zrejme súvisia s doslovným prekladom zo slovenčiny. Porovnaj:
Robil som si domácu úlohu. = I was do my homework. (was – bol, do – robiť)
Minulý týždeň som veľmi ťažko pracoval. = I was worked very hard last week. (was – bol, worked – pracoval). Angličtina však v týchto prípadoch nevyjadruje „bol som“ osobitným slovesom ako slovenčina – vyjadruje ho iba podmetom a minulým tvarom plnovýznamového slovesa (I worked; I did).

Jazyková škola GO

Jazyková škola GO


Pomerne často sa vyskytuje aj nesprávne používanie záporu: I did not was at home; namiesto I was not at home. V tomto prípade študenti opäť prekladajú doslovne zo slovenčiny: Nebol som doma (kedy si nesprávne myslia, že zápor „nebol“ je did not a „som“ je was).

Verím, že vám tento článok pomohol ozrejmiť problematiku anglických slovies be, do a have. Som si istý, že odteraz už budete s používaním týchto slovies oveľa konzistentnejší a budete mať na pamäti aj časté chyby, ktoré sa s nimi spájajú. Držte sa a učte sa – každý deň. ;)

Zaujal vás tento článok? :) A to je iba zlomok toho, čo všetko sa môžete dozvedieť na našich kurzoch online angličtiny alebo individuálnych či skupinových kurzoch angličtiny pre deti a dospelých.

Podobné články a anglickej gramatike:
Je anglická gramatika dôležitá
Anglické modálne slovesá
Prítomný čas jednoduchý a priebehový

Späť k článkom

Táto stránka používa nevyhnutné cookies. Svoj súhlas s použitím cookies na analytické účely udelíte kliknutím na „Súhlasím“. Ak s použitím cookies nesúhlasíte, kliknite na „Nesúhlasím“.