Slovosled anglickej vety

Pre Jazykovú školu GO napísala Natália Segeňová

Ktoré je správne: „I won only two millions in the lottery“, alebo „only I won two millions in the lottery“?

Oboje. Slovosled sa pohral s významom. Na jednom sa zhodneme: dva milióny vo výhre by potešili v jednom aj druhom príklade.

Jazyková škola GO

Zámerom každej komunikácie je vyjadrenie myšlienky. Nech sa posunieme do hocakého rohu sveta, ľudia sa pri jazyku opierajú o možnosť seba-realizácie. Aj bez toho, aby sme sa hlbšie ponorili do zákutí psychológie, s istotou vieme povedať, že podstata jazyka sa jasne rysuje v ľudskej núdzi vyjadrovať sa, opisovať, spoznávať. Nakoniec sa tým samotným zaoberá aj lingvistika. Podobne sa zhodneme na tom, že bez zodpovedajúcej znalosti jazyka to nejde.

Lingvisti vedia vymenovať množstvo faktorov, ktoré zohrávajú kritickú úlohu pri tvorbe jazyka. Pravopis, gramatika, výslovnosť a podobne ako jedny z menovaných nezvyknú vyhovovať nádejným študentom jazyka, ale bez nich komunikácia zlyháva v samotných začiatkoch. Prosím a pomoc, po anglicky please a help sa vďaka rastúcemu vplyvu jazyka stali pasívnymi súčasťami našej slovnej zásoby, hoci s čistým svedomím ich do slovníkov nezaradíme, ale automaticky im rozumieme. Ale bez znalosti ako ich zoradiť do vety sa ďalej nepohneme. Neustály pokrok vpred podporuje núdzu pre čoraz povolanejších používateľov jazyka, ktorí sú schopní promptne reagovať, a bezpochyby ich radíme medzi plynule hovoriacich. Ale ako na to?

Jazyková škola GO

Jazyková škola GO

Mnohí začiatočníci sa zarazia pri novej slovnej zásobe, a neskôr potknú pri slovoslede. Slovosled môže byť i pre pokročilého úskalím gramatických pravidiel a výnimiek. Je to nášmu jazyku podobný, ale vo svojej podstate samostatný a nezávislý systém.

Vráťme sa k príkladu, ktorým som Vás uvítala do dnešného blogu. Slovo „only“ (iba) raz stačilo prehodiť na zmenu významu. V prvom prípade sme iba vyhrali dva milióny, v druhom sme boli jedinými víťazmi. V pôvodnom znení je veta, „I won two million in the lottery“. Zoberte slovo „only“, a vsuňte ho pred každý vetný člen na vytvorenie novej vety. Zhodneme sa na tom, že je rozdiel vyhrať dva milióny len v lotérii (I won two millions only in the lottery), a vyhrať dva milióny v jedinej lotérii (I won two millions in the only lottery). Zobrazené príklady jasne demonštrujú význam slovosledu.

Jazyková škola GO

Jazyková škola GO

Je to práve slovosled, ktorému sa dnes budeme venovať. V jednoduchosti a bez dlhých definícií by sme ho podali ako štýl radenia slov vo svete, pričom každé slovo podáva informáciu. Správnym zaradením slov efektívne priblížime adresátovi naše myšlienky a pocity. Skladba anglickej vety sa v mnohých bodoch podobá slovenskej. V oboch prípadoch pracujeme s podmetom, po anglicky subject, ktorým je substantívum, vlastné meno, alebo osobné zámeno. Narozdiel od slovenčiny si angličtina vždy vyžaduje prítomnosť podmetu. Po slovensky ľahko povieme „išiel do obchodu“, ale v angličtine sa „went to the store“ stretáva s dodatočnou otázkou: kto? V anglickej vete neexistuje nevyjadrený podmet. „He went to the store“ podáva plnú informáciu rovnocennú slovenskej verzii.

Ďalšou dôležitou časťou je prísudok alebo predikát, resp. sloveso ktorým vyjadrujeme činnosť. V oboch jazykoch nasleduje priamo za podmetom, a podobne bez neho nemôžeme hovoriť o kompletnej informácii. Slovesá udržujú text dynamickým. Pri nadvláde substantív zostáva text hutný, ťažko čitateľný, zatiaľ čo sloveso posúva informáciu ďalej. Pri neformálnej hovorovej komunikácii sa opierame práve o slovesá, a preto nový používateľ jazyka nesmie zanedbať štúdium slovies. Pri tvorbe anglických viet sa riadime jednoduchým pravidlom, že podmet a prísudok nedelíme. Správna rovnica je nasledovná: podmet – prísudok – predmet, po anglicky subject – predicate – object. Predikát a predmet podobne nedelíme, hoci mnohí podľahnú aj tejto chybe. Väčšinou sa s tým stretávame, keď sa za predikátom uvádza hneď viacero informácií: „I like food very much“. Podmet je zastúpený „I“, predikát „like“, predmet „food“, a „very much“, na ktoré sa pýtame „how?“ (ako?) zastupuje príslovku spôsobu.

Jazyková škola GO

Jazyková škola GO

Presne ako slovenčina aj angličtina oplýva radom prísloviek (adverbs), ktoré výlučne kladieme za predmet, keďže slúžia ako dodatočná informácia o predmete. Pre stručnosť vymenujeme len niekoľko: príslovky spôsobu (manner; pýtame sa ako?), času (time; pýtame sa when?) a miesta (place; pýtame sa where?). Samotný predmet chápeme ako rému, čiže informáciu, ku ktorej predikát speje. Slovenská rovnica téma – réma (známa informácia – nová podávaná informácia) nám spoľahlivo umožňuje prehodiť slovosled, čo je do istej miery možné aj pri angličtine: „To the store I went“ miesto „I went to the store“, no podobná štylistika je skôr typická pre zastaralý spôsob vyjadrovania, resp. reč prózy a poézie. Ak sa užívateľ používateľ oprie o subject – predicate – object – (adverb) (S – P – O - A), bez najmenších problémov sa mu podarí vytvoriť zrozumiteľné a gramaticky správne vety.

Aj angličtina má mnoho gramatických výnimiek, ktorým sa nevyhne žiaden znám jazyk.  Pri rozkazovacom spôsobe podmet odpadáva, a rozkazujeme „open the window!“ miesto „you open the window!“. Opytovacie vety sú zodpovedné za pridane opytovacie zámeno a pomocné sloveso na vytvorenie otázky, pričom stavba vety  zostáva. Angličtina toho veľa v sebe skrýva, a jednej téme ťažko vyhovieť niekoľkými slovami. používateľ sa najlepšie s jazykom stretáva pravidelne, opakovane, ústnou aj písomnou formou, a každej téme sa venuje pod drobnohľadom pedagóga, ktorý ho navádza správnym smerom. Ale pre začiatočníkov, ktorí sa prvýkrát pokúšajú ponoriť do jazyka, aj pár slov viac navodiť správnym smerom, resp. odpovedať na niekoľko otázok, a zaujať. Pravidelný kontakt s pedagógom a neskôr domáce štúdium sú dokonalými formami výučby jazyka, a je práve na pedagógovi, aby študenta zapálil dostatočne na to, že sa v domácich podmienkach ďalej bude venovať jazyku. Možno máte o anglickom slovoslede o niečo jasnejšiu predstavu, možno sa zaujímate o viac.

Vraciame sa k úplne prvému bodu, t.j. dvojmiliónovej výhre v lotérii a vsunutí „only“ pred každý jednotlivý člen na úpravu zmyslu. Podobné a lepšie vychytávky si je najlepšie vypočuť v pohodlí učebne, a pod dozorom pedagóga, ktorý vie, čo robí.

Po prečítaní tohto článku určite bez problémov uvidíte rozdiel v týchto dvoch vetách:

Have you just won two millions in lottery, or have you won just two millions in lottery?

Natália Segeňová

Späť k článkom

Táto stránka používa nevyhnutné cookies. Svoj súhlas s použitím cookies na analytické účely udelíte kliknutím na „Súhlasím“. Ak s použitím cookies nesúhlasíte, kliknite na „Nesúhlasím“.