Je anglická gramatika dôležitá?

Pre Jazykovú školu GO napísala Natália Segeňová

Gramatika mätie. Ani jeden učiteľ sa zatiaľ nestretol so študentom, ktorý by sa tešil gramatike. Skôr naopak, typickou reakciou na gramatiku je ťažký povzdych, prekrútenie očami, alebo trpiteľský pohlaď, z ktorého je jasné, že študent by sa radšej venoval hocičomu inému ako gramatickým pravidlám. Bohužiaľ, gramatika nepustí. Súčasťou tejto problematiky je aj skutočnosť, že gramatika sa zvyčajne vyučuje skrz poučky, notoricky známe svojím zdĺhavým, populárno-vedeckým charakterom, ktorý nie je určený pre bežného používateľa. Pre študentov zvyknú pôsobiť odpudzujúco. Neradi sa im venujú, hoci každá poučka je vytvorená tak, aby čo najkratšie a najstručnejšie vyjadrila podstatu veci. Hoci každému vyhovuje iný spôsob výučby a niektorí si vystačia bez dodatočnej pomoci, predpokladá sa presný opak, čim sa vysvetľuje prítomnosť učiteľa. Práve na učiteľa spadá zodpovednosť správne a ďalšími slovami vysvetliť problematiku, prípadne sa sústrediť na body, ktoré poučka nepokryla, kde zlyhala. Bohužiaľ, snaha vyučujúceho nezvykne zmeniť postoj študentov, ktorý počas dĺžky štúdia zostáva nemenný. Neznášanlivosť k poučkám, gramatike a podobne však rodí len jazykové nedostatky.

Jazyková škola GO

Jazyková škola GO

Čo na začiatku pôsobí ako menší nedostatok sa v neskoršom štúdiu môže rozrásť na rozsiahlu neznalosť gramatiky. Z toho dôvodu sa gramatike človek musí nielenže venovať, ale opakovane s k nej vracať. Čomu sa človek málo venuje mozog okamžite odsúva na bočné koľajnice, pokiaľ na to úplne nezabudne. Správne sa kvituje, že opakovanie je matkou múdrosti. Okrem toho, gramatika slúži človeku, resp. bola vytvorená pre potreby používateľov. Hoci sa človeku ľahko zdá opak pravdou, už len kvôli typickým starostiam s gramatikou, gramatika predstavuje dlhodobú snahu lingvistov verbálne vyjadriť typické funkcie, prípadne konštrukcie jazyka, a ďalej najviac opakujúce sa javy a podobné vlastnosti, ktoré sa pravidelným používaním ustálili ako pravidlá.

Gramatika je aj statická aj dynamická, resp. podobne ako slovná zásoba podlieha zmenám a potrebám svojich používateľov. Podľa potreby vie vylúčiť zastarané pravidlá, prípadne modifikovať a prispôsobiť tie terajšie zmenám, ktoré so sebou prináša doba. Keď sa človek začíta do histórie jazyka, uvedomí si, že rástol podobne s národom, ktorý sa oň opieral. Naopak, svojim statickým, inými slovami nemenným, alebo konštantným charakterom gramatika konzistentne vysvetľuje vlastnosti jazyka, čim umožňuje jeho výučbu. Gramatiku teda môžeme chápať ako manuál k jazyku, bez ktorého je jeho znalosť nemožná. Znalosť gramatiky vylučuje núdzu pre bifľovanie sa, a skôr ponúka odpoveď prečo vetu tvoríme tak, ako ju tvoríme. Vysvetľuje vzťahy medzi slovami, správnu vetnú konštrukciu, formálny a neformálny jazyk, možnosti a obmedzenosti jazyka a mnohé iné. Všeobecne ide o znalosti, ktoré pomáhajú študentom jazyk si lepšie osvojiť. Typickým problémom je frustrácia z neschopnosti si pravidlá rýchlo osvojiť.

Jazyková škola GO

Jazyková škola GO

Tu kvitujeme jazykovú bariéru a skutočnosť, že naše terajšie skúsenosti s materinským jazykom nás často brzdia v pokroku. Študenti sa veľmi často opierajú o pravidlá slovenskej gramatiky, odrážajú sa od javov, ktoré angličtina nemá a pýtajú sa, prečo to takto funguje, vyzerá a podobne. Najjednoduchšou odpoveďou, ktorá málokedy stačí, je, že tak sa jazyk proste vyvinul. Je dôležité si pamätať, že pri výučbe jazyka sa nezaujímame o správne verzus nesprávne, resp. neporovnáme dva jazyky, teda dva samostatné a rozdielne systémy. Gramatika ani jedného, ani druhého jazyka nie je správna alebo nesprávna.

Svoju terajšiu formu nadobudla angličtina časom a praxou. Odráža praktickú núdzu používateľov, pričom každé terajšie gramatické pravidlo má svoje korene v minulosti a vzniklo na základe nejakého podnetu. Radíme chápať angličtinu ako nový systém, ktorý presne ako slovenčina slúži svojím používateľom a každý jej jav sa snaží priblížiť jazyk človeku. Samozrejme, neradíme bifľovať sa gramatické poučky, ale pristupovať k nim so záujmom a zvedavosťou.

Jazyková škola GO

Jazyková škola GO

Nech pôsobia hocako odstrašujúco, kompetentný lektor ich vie nielenže jednoduchšie podať a priblížiť, ale ďalej vysvetliť pomocou príkladov a praktických cvičení. Terajšia forma hocakého svetového jazyka nie je vecou náhody alebo vrtochu, ale podrobného plánovania, skúmania, overovania a pod., po každej stránke niečo ako verbálny súpis praktickej formy jazyka, ktorý ho zároveň pomáha formovať, bráni negatívnym, resp. gramaticky nekorektným vplyvom a organizuje ho do tvaru, v ktorom sa môže ďalej replikovať a vyučovať. Chápeme, že študenti sa budú gramatiky naďalej zdráhať, keďže ide o hlbší kontakt s jazykovým systémom, ktorý sa vymyká ich doterajším vedomostiam o tom, ako jazyk funguje, ale zmena prístupu prinesie citeľné výsledky. História ľudstva nám dokazuje, že čomu človek rozumie, toho sa nebojí.

Späť k článkom
objavte svoje anglické JA

JAZYKOVÁ ŠKOLA GO
Pribinova 375/11, 920 01 Hlohovec

Mobilná verzia

Táto stránka používa nevyhnutné cookies. Svoj súhlas s použitím cookies na analytické účely udelíte kliknutím na „Súhlasím“. Ak s použitím cookies nesúhlasíte, kliknite na „Nesúhlasím“.