Common European Framework

Spoločný európsky referenčný rámec pre jazyky (CEFR) a medzinárodné cambridgeské certifikáty

Stupne jazykovej kompetencie podľa CEFR, ktoré, hoci nemôžu byť považované za úplne fixné alebo definitívne, určujú, kde sa so svojimi jazykovými vedomosťami a zručnosťami nachádzate v rozpätí medzi úrovňami A1 až C2. CEFR je dokument vypracovaný Radou Európy a predstavuje jednotný systém hodnotenia jazykových kompetencií. Určuje medzinárodný štandard na vypracovanie učebných osnov a štátnych či medzinárodných jazykových skúšok, pričom medzi najznámešie patria tzv. cambridgeské certifikáty. Študenti môžu získať cambridgeský certifikát po absolvovaní skúšky Cambridge English alebo IELTS v certifikovanom skúškovom centre na Slovensku alebo v zahraničí. V súčasnosti existuje viac ako 2700 skúškových centier v 130 krajinách.

Jazyková škola GO

Jazyková škola GO

Každoročne sa na týchto testoch zúčastňuje vyše 3,5 milóna ľudí po celom svete. Dobrá znalosť angličtiny veľmi zvyšuje pracovné príležitosti, keďže certifikáty majú celosvetovú platnosť a uznáva ich vyše 12 000 spoločností, organizácií a univerzít.

Podrobnejšie rozdelenie a charakteristika cambridgeských skúšok.

Rozdelenie jazykových úrovní a im zodpovedajúce cambridgeské certifikáty

A1 Beginner/Starter (úplný začiatočník)

A1-A2 Elementary (začiatočník)

Na úrovni Elementary je študent schopný hovoriť o najzákladnejších témach z každodenného života. Rovnako tak rozumie najfrekventovanejším anglickým frázam, dokáže hovoriť o sebe a o svojej rodine. Mal by vedieť vyplniť základné formuláre, prípadne napísať krátky a jednoduchý list. Dokáže reagovať a podieľať sa na dialógu, ak príjemca rozpráva dostatočne pomaly a zreteľne.

A2-B1 Pre-Intermediate (mierne pokročilý)

Ústny prejav mierne pokročilého študenta je plynulejší ako u začiatočníka, no ešte nie veľmi spontánny. Má väčšiu slovnú zásobu a dokáže komunikovať v širšom okruhu tém. Rovnako tak dokáže lepšie čítať a porozumieť písanému textu. Certifikát, ktorý sa všeobecne udeľuje na tejto úrovni jazykovej kompetencie, je KET (Key English Test).

B1-B1+ Intermediate (stredne pokročilý)

Študent dokáže nielen hovoriť o bežných témach z každodenného života, ale dokáže rozhovor aj ďalej rozvíjať, a to nielen vďaka zdokonaleniu sa v slovnej zásobe, ale aj vďaka používaniu nových gramatických konštrukcií, ktoré sa v úrovniach A1 - A2 preberali iba v ich základných funkciách. Je schopný lepšie porozumieť dialógom vo filmoch alebo v rádiu, taktiež rozumie niektorým bežným frázam v piesňach. Jeho prejav je oveľa spontánnejší a dokáže spájať vety do zložitejších celkov, aby tak vedel lepšie vyjadriť svoje pocity a myšlienky. Jeho písaný prejav je tiež kvalitnejší, najmä v používaní kolokácií (slovách, ktoré sa spolu najčastejšie spájajú). Úrovni Intermediate zodpovedá certifikát PET (Preliminary English Test).

B2 Upper-Intermediate (vyššie pokročilý)

Vyššie pokročilý študent rozumie komplexnejšie štruktúrovanému ústnemu aj písanému prejavu. Je schopný vyjadriť svoj názor na rozličnú problematiku, pričom jeho prejav je spontánny a viac-menej plynulý, vďaka čomu dokáže bez problémov komunikovať aj s človekom, pre ktorého je angličtina materinským jazykom. Študentov písomný prejav je štylisticky na vyššej úrovni, dokáže písať eseje na rozličné témy, ktoré dokáže následne aj prezentovať. Na úrovni Upper-Intermediate sa udeľuje certifikát FCE (First Certificate in English).

C1 Advanced (pokročilý) a C2 Proficiency (jazykovo spôsobilý, expertná úroveň)

Úroveň jazykovej kompetencie na úrovniach C1 a C2 hovorí o tom, že používateľ jazyka rozumie všetkému, čo číta a počuje, jeho ústny a písomný prejav je štylisticky na veľmi vysokej úrovni a veľmi spontánny. Dokáže viesť diskusie a písať rozličné články nielen všeobecného, ale aj odborného zamerania, rozlišuje veľmi malé výrazové odtienky, a to na gramatickej aj lexikálnej rovine. Svoj prejav vie automaticky prispôsobiť danej komunikačnej situácii. Aj v prípade, že nie je schopný vyjadriť určitú myšlienku istým spôsobom, dokáže nájsť riešenie a vyjadriť sa takými prostriedkami, že to príjemca ani len nepostrehne. Hlavný rozdiel medzi úrovňami C1 a C2 je ten, že pri úrovni C2 príjemca dokáže len s ťažkosťami rozpoznať rozdiel medzi tým, či je anglický jazyk používateľov druhý jazyk, alebo materinský jazyk. Úrovni C1 zodpovedá certifikát CAE (Certificate in Advanced English), na úrovni C2 sa udeľuje certifikát CPE (Certificate of Proficiency in English).

Ďalšie užitočné pojmy

Okrem pojmu CEFR a rozličných už spomenutých certifikátov sa často môžete stretnúť aj s inými skratkami a pojmami:
ESOL - English for Speakers of Other Languages - rozoznáva tri základné úrovne A, B, C, pričom každá je rozdelená na dve časti, čiže A1, A2, B1, B2, C1, C2. ESOL sa často zvykne nazývať aj ESL (English as a Second Language), alebo EFL (English as a Foreign Language).
V rámci certifikátov, ktoré sa udeľujú na základe spôsobilosti vyučovať anglický jazyk ako cudzí jazyk, poznáme kategóriu ELT - English Language Teaching. Sem patria:
TESL - Teaching English as a Second Language
TESOL - Teaching English to Speakers of Other Languages
TEFL - Teaching English as a Foreign Language

Pre jazykovú kompetenciu v oblasti obchodnej angličtiny sa udeľuje certifikát BEC - Business English Certificate, ktorý sa delí na úrovne: Preliminary, Vantage a Higher. Ak máte záujem študovať na zahraničnej univerzite, najmä v USA, mnohé z nich vyžadujú certifikát TOEFL - Test of English as a Foreign Language. Testy sa zameriavajú najmä na akademickú angličtinu, ktorú budete počas štúdia potrebovať.

Možno u nás menej známy, ale predsa existujúci pojem je BULATS - Business Language Testing Service. Ide o testovací a vyhodnocovací systém pre spoločnosti, ktoré potrebujú zistiť znalosť cudzieho jazyka svojich zamestnancov, a to najmä anglického, francúzskeho, nemeckého a španielskeho.

Vladimír Tarina

Späť k článkom
objavte svoje anglické JA

JAZYKOVÁ ŠKOLA GO
Pribinova 375/11, 920 01 Hlohovec

Mobilná verzia

Táto stránka používa nevyhnutné cookies. Svoj súhlas s použitím cookies na analytické účely udelíte kliknutím na „Súhlasím“. Ak s použitím cookies nesúhlasíte, kliknite na „Nesúhlasím“.