Nástrahy anglickej výslovnosti

Pre Jazykovú školu GO napísala Natália Segeňová

Stalo sa to nejednému z nás. Pri pokuse dostať zo seba niečo múdre sme sa potkli o slovo, resp. jeho výslovnosť. Slovné skomoleniny nás prenasledujú v hociktorom jazyku, a angličtina, samozrejme, nebude výnimkou. No ani slovné hračky typu 'strč prst skrz krk' nás nemôžu pripraviť na nový fonetický systém s celým radom javov, s ktorými sa v slovenčine nestretávame. Angličtina je hlavne známa svojou tendenciou pokúšať trpezlivosť študentov.

Jazyková škola GO

Jazyková škola GO

Pre mnohých študujúcich predstavuje angličtina nespoľahlivý systém s typicky premenlivým prízvukom, a nepredvídateľnou výslovnosťou. Má svoje vlastné pravidlá, ale ako vysvetliť 'bear' a 'beard', (medveď a brada) slová si v písomnej forme podobné, ale foneticky rozličné? Prečo 'sun' a 'son' (slnko, syn) čítame rovnako, ale 'u' v 'butcher' (mäsiar) prečítame ako 'u', no v 'burial' (pohreb) ako 'e'? Prečo 'o' v 'horse' a 'toe' (kôň, palec) čítame rozlične, a vo 'worse' ho pre istotu zamlčujeme?

Vráťme sa k 'beard' a samohláskovej kombinácii 'ea' ktorá je v angličtine častá. 'Heat', a 'meat' (horúčava, mäso) sa vyslovujú s 'í', presne ako v 'heed', a 'seer' (dbať, veštica), zato 'head' a 'meadow' (hlava, lúka) s 'e', 'break' a 'steak' (zlomiť, stejk) ako diftong 'ei', 'heart' (srdce) s 'á', a 'heard' (počul/a) už úplne opačne. 'Soul' a 'sole' (duša, podrážka) majú rovnakú výslovnosť, ale 'ou' v 'soup' (polievka) čítame s 'ú,' 'sour' sa podobá na 'flower' (kyslý, kvetina), a hoci 'mower' (kosačka) používame aj na lúky a pastviny, kde kvetiny kvitnú, foneticky sa nekamarátia.

Jazyková škola GO

Jazyková škola GO

Pozrime sa na 'sword', ktorý slúži ako typický príklad anglickej tendencie zamlčať časti slov. 'Silent letters', v doslovnom preklade 'tiché písmená', nie sú výmyslom lenivých lingvistov, ale legitímnym fenoménom jazyka, s ktorým sa študenti bez poňatia stretávajú už na prvých lekciách angličtiny.  Ako inak vysvetlíte 'Wednesday' (streda), slovo, ktoré čítame, laicky napísané, ako 'wensdej'? 'Silent letters' majú svoje korene v histórii jazyka. Angličtina začínala svoju púť ako fonematický jazyk (podobne ako slovenčina, vo význame 'píšem ako hovorím', 'čítam ako píšem'), no príchodom 15. storočia začala preberať do slovnej zásoby slová z latinčiny a francúzštiny, ktoré sa nezhodovali s pravidlami vtedajšej spisovnej gramatiky. Ich pravopisná forma sa ponechala a pri výslovnosti sa plne prispôsobila anglickej, čo malo za následok vznik 'silent letters'. Vďaka tomu sa v angličtine stretávame s tichým 'k' napríklad v 'know', 'kneel', 'knowledge' (vedieť, kľačať, vedomosti), tichým 'w' v 'sword', 'wrestle', 'write' (meč, zápasiť, písať), a ďalej tichým 'c' v 'muscle', 'scent', a 'scissors' (sval, pach, nožnice) a mnohými inými, bez ktorých by sme si angličtinu už nevedeli predstaviť.

Zákutia angličtiny sa nekončia pri 'silent letters'. Každý jazyk je niečim špecifický a od iných sa odlišuje. Slovanské jazyky sú napríklad (medzi inými) známe spoluhláskovými zhlukmi, resp. dvoma a viacerými spoluhláskami za sebou (pr.: sprostredkovať), kde 'r' zvykne zastupovať úlohu samohlásky (tzv. slabikotvorné r). Máme celé slová bez samohlások, smrť, krt, prst, a pod, a atypickú funkciu pre spoluhlásku 'h'. Divili by ste sa, ale pre cudzincov predstavuje slovo 'tehla' neprekonateľnú prekážku. V slovenčine je prízvuk vždy na prvej slabike, no máme slová ako 'lekvár', kde dôraz kladieme na prvú slabiku a druhú úspešne prečítame ako dlhú, čo robí prekvapivý dojem na cudzincov. Keď sa to majú naučiť, nejde im to do úst podobne ako niektoré fonetické javy nám.

Jazyková škola GO

Jazyková škola GO

Ako Slováci zvykneme pri angličtine zápasiť s konkrétnymi spoluhláskovými kombináciami, ktoré sa v slovenčine nevyskytujú. 'Th' napadne okamžite každému, a nepochybne sme všetci v istom bode štúdia mylne vyriekli, 'I sink' (potápam sa) miesto 'I think' (myslím si). 'Think' a 'Smith' doteraz mýlia používateľov, hoci lingvistické fórum publikovalo množstvo špecializovaných návodov, ktoré sa venujú presným polohám jazyka, pier a zubov pri jednotlivých častiach výslovnosti 'th'. Čo tak 'lr',  kombinácia ktorá sa vyhýba pozornosti, a predsa zapletie každému jazyk pri slovách takých bežných ako sú 'girlfriend' (priateľka) a 'world' (svet)? V spoluhláskovej kombinácii 'rl' je nutné vysloviť obe spoluhlásky, pretože je rozdiel medzi 'world' a 'word' (svet, slovo). Niektorým sa nešťastne šmykne jazyk, a miesto 'girl' povedia 'grill', a hneď sa z dievčaťa stane gril.

Úsmevné príbehy bokom, angličtina je  nepochybne svojou výslovnosťou zložitá. Sleduje pravidlá správnej výslovnosti a potom značné množstvo výnimiek, ktoré sa najlepšie naučiť jedine opakovaním a konverzáciou. Pri každom jazyku platí, že jedine pravidelným používaním si ho človek privlastní tak plynule ako ten materinský. Praxou nadobúda skúsenosti, sebavedomie, a učí sa z vlastných chýb. Je lepšie jedno slovo dvadsaťkrát povedať zle, ale na ten dvadsiaty-prvý sa opraviť ako radšej mlčať. Posledná otázka, než sa rozlúčime. Vedeli ste, že Buffalo buffalo Buffalo buffalo buffalo buffalo Buffalo buffalo." je gramaticky správna anglická veta? Preložili by sme ju ako „Bizóny z mesta Buffalo (v New Yorku), zastrašované bizónmi z Buffala sami zastrašujú bizóny z Buffala“. Prízvuk a správna výslovnosť naozaj spravia svoje.

Natália Segeňová

Späť k článkom

Táto stránka používa nevyhnutné cookies. Svoj súhlas s použitím cookies na analytické účely udelíte kliknutím na „Súhlasím“. Ak s použitím cookies nesúhlasíte, kliknite na „Nesúhlasím“.